Sitemap | نقشه ی سایت
[ صفحه اصلی | عضویت در سایت | ورود به سایت | قیمت خطوط اختصاصی | ویژگیها و امکانات سامانه | مستندات وب سرویس | بلک لیست ( لیست سیاه ) چیست ؟ ]

افزایش موجودی ارسال پیامک تکی گروه پیامک ها وب سرویس پشتیبانی

  مستندات وب سرویس REST

متد send_sms :

عملکرد : ارسال پیامک تکی به شماره یا شماره های تنظیم شده در لیست گیرندگان , با استفاده از شماره ارسال کننده تنظیم شده در درخواست .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/send_sms

مقادیر ورودی ( به صورت آرایه ) :

 • ورودی receiver_number   : شماره گیرنده پیام و یا لیست گیرندگان پیام به صورت متنی . لیست گیرندگان باید با کاما از هم جدا شوند ( یک گیرنده : 09131101212 – لیست گیرندگان : 0913110121209131101414, )
 • ورودی  : note_arr متن پیامک ارسالی به گیرنده /گیرندگان به صورت یک متغیر متنی ساده  .
 • ورودی sender_number  : شماره ارسال کننده پیامک که میتواند شماره عمومی یا شماره اختصاصی شما باشد
 • ورودی api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که ارسال پیامک موفقیت آمیز باشد , شناسه یا شناسه های ارسال پیامک به صورت عدد در پاسخ ارسال خواهند شد .
 • در صورتی که ارسال پیامک ناموفق باشد , متن خطای ایجاد شده در پاسخ برای شما ارسال خواهد شد .

نمونه کد اجرا :

<?php

 

function request($variables,$operation) {

               $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));

               $result=json_decode($res);

               return $result;

}

define('api_key','_YOUR_API_KEY_');

$v=array('receiver_number'=>'09133026494,09131941966','note_arr'=>'متن فارسی','sender_number'=>'50002130','api_key'=>api_key);

$req_result=request($v,'sms_send');

var_dump($req_result);

print 'SMS ID : '.$req_result->list[0];

?>

متد user_add :

عملکرد : این متد امکان ایجاد یک کاربر جدید را در سامانه برای مدیر ایجاد میکند . شناسه کاربر ایجاد شده پس از تکمیل عملیات در پاسخ ارسال میشود .

آدرس ارسال درخواست :

 http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/user_add

مقادیر ورودی :

 • username  : نام کاربری مدیر سامانه
 • password  : رمز عبور مدیر سامانه
 • email  : آدرس ایمیل مربوط به کاربر در حال ایجاد
 • fullname  : نام و نام خانوادگی کاربر در حال ایجاد _ فارسی _
 • mobile : شماره موبایل کاربر در حال ایجاد جهت ارسال کد فعال سازی اولیه
 • catid : شناسه گروه مقصد کاربر در حال ایجاد

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}

 
$v=array('username'=>'demo_admin','password'=>'demo_admin','email'=>'email@domain.com',’fullname’=>’firstname lastname’,’mobile’=>’09131101212’,’catid’=>’9999’);
$req_result=request($v,'user_add');
var_dump($req_result);
?>

 

متد user_register_code :

عملکرد : این متد کاربر ایجاد شده در درخواست user_add  را فعال میکند . در صورتی که پارامتر password ارسال شود , کاربر فعال شده به سیستم وارد میشود و در صورتی که پارامتر password ارسال نشود , فقط عملیات فعالسازی انجام میگردد .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/user_register_code

مقادیر ورودی :

 • username  : نام کاربری که نیاز به فعالسازی دارد .
 • password   : رمز عبور کاربر که در صورت ارسال این پارامتر پس از فعال سازی کاربر لاگین نیز میشود ( اختیاری )
 • register_code  : کد فعالسازی که برروی موبایل کاربر ارسال شده است .
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('username'=>'demo','password'=>'demo','register_code'=>'_ACTIVE_CODE_','api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,'user_register_code');
var_dump($req_result);
?>

متد user_cat_add :

عملکرد : این متد یک دسته بندی جدید در دفترچه تلفن کاربر ایجاد میکند . در صورتی که عنوان دسته بندی قبلا وجود داشته باشد , مجددا ایجاد خواهد شد .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/user_cat_dd

مقادیر ورودی :

 • title  : عنوان دسته بندی موردنظر جهت ایجاد 
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('title'=>'demo','api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,'user_register_code');
var_dump($req_result);
?>

 

متد user_cat_list :

عملکرد : این متد لیست دسته بندی های موجود در پنل کاربری را باز میگرداند .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/user_cat_list

مقادیر ورودی :

 • perpage  : در هر درخواست چند دسته بندی بازگشت داده شود .
 • page_number : چندمین صفحه از لیست گروه ها را نمایش دهد .
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('perpage'=>10 ,’page_number’=> 1 ,'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,'user_cat_list');
var_dump($req_result);
?>

متد sms_number_add  :

عملکرد : این متد یک شماره جدید به دفترچه تلفن کاربر و در دسته بندی انتخاب شده اضافه میکند .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/sms_number_add

مقادیر ورودی :

 • fullname : نام و نام خانوادگی مربوط به شخص موردنظر
 • number: شماره موبایل موردنظر جهت اضافه شدن به دفترتلفن
 • catid: شناسه مربوط به گروه کاربری موردنظر
 • repeat:وضعیت تکراری بودن یا نبودن شماره ( ارسال مقدار 1 : در صورتی ثبت شود که در همین گروه قبلا ثبت نشده باشد / ارسال مقدار 2 : در صورتی ثبت شود که در هیچ گروهی قبلا ثبت نشده است / مقدار 3 : در هر حالتی ثبت شود )
 • gender: جنسیت شخص موردنظر
 • fullname_en: نام و نام خانوادگی مربوط به شخص موردنظر ( انگلیسی )
 • gender_en: جنسیت شخص موردنظر ( انگلیسی ) ( مقدار 1 : برابر با Mr   ومقدار 2: برابر با Miss )
 • blacklist_no_check: افزودن شماره در صورت موجود بودن شماره در لیست سیاه مخابرات ( مقدار true  شماره را حتی با وجود در بلک لیست , به گروه اضافه میکند )
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('fullname'=>'demo',’number’=>’09131101212’,’catid’=>10,’repeat’=>1,gender=>1,fullname_en=>’demo demo’,gender_en’=>1,’blacklist_no_check’=>true,'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’sms_number_add’);
var_dump($req_result);
?>

متد sms_receive_list :

عملکرد : این متد لیست پیامک های دریافتی کاربر جاری را بر اساس پارامترهای ارسالی برمیگرداند

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/sms_receive_list

مقادیر ورودی :

 • catid : شناسه مربوط به گروه پیامک های دریافت شده
 • perpage : تعداد پیامک های بازگشتی در هر درخواست
 • page_number: شماره صفحه لیست درخواستی براساس perpage
 • read: نشانه گذاری پیامک های بازگشت داده شده به صورت خوانده شده
 •  number: شماره دریافت کننده پیامک های درخواستی
 •  count:  فقط نمایش تعداد پیامک های دریافتی ( در صورت ثبت متغیر , فقط تعداد بازگشت داده خواهد شد )
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('catid'=>'demo',’perpage’=>10,’page_number’=>15,’read’=>1,’number’=>30005970,’count’=>NULL ,'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’sms_receive_list’);
var_dump($req_result);
?>

متد sms_receive_change_read   :  

عملکرد : این متد لیست پیامک های دریافتی کاربر جاری را بر اساس پارامترهای ارسالی برمیگرداند

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/sms_receive_change_read

مقادیر ورودی :

 • id :   شناسه پیامک های موردنظر جهت نشانه گذاری به صورت خوانده شده ( مقادیر بیش از یک پیامک به صورت آرایه ارسال میشود )
 • read  : تنظیم مقدار true  جهت انجام نشانه گذاری
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('id'=>array(102030,320322),’read’=>true,'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’sms_receive_list’);
var_dump($req_result);
?>

متد sms_send_to_cat   :  

عملکرد : این متد امکان ارسال پیامک به یک یا چند گروه کاربری را در کاربر جاری فراهم مینماید .

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/sms_send_to_cat

مقادیر ورودی :

 • sender_number: شماره ارسال کننده پیامک ( عمومی یا اختصاصی )
 • note : متن پیامک ارسالی به گروه موردنظر
 • personalize : آیا از شخصی سازی استفاده شده است ؟ مقدار true  یا false
 • signature : آیا امضای پیامکی درج شود یا خیر ؟ مقدار true  یا false
 • random : آیا به شماره ها به صورت تصادفی ارسال شود ؟ مقدار true  یا false
 • random_number : به چه تعداد از شماره های موجود ارسال شود ؟ مقدار عددی
 • tartib : آیا به صورت ترتیبی در گروه موردنظر ارسال شود ؟ مقدار true  یا false
 • tartib_start  : اندیس شروع شونده برای ارسال ترتیبی مقدار عددی
 • tartib_end : اندیس پایانی برای ارسال ترتیبی
 • operator : فقط به شماره های همراه اول یا ایرانسل ارسال شود ؟ یا هردو ( برای ارسال به هردو این پارامتر خالی ارسال شود _NULL_ )
 • catid : شناسه یا شناسه های گروه های موردنظر به صورت آرایه
 • use_tag : آیا از تگ های هوشمند استفاده شده است ؟ مقدار true  یا false
 • ersal_sarresid : آیا پیامک سررسید است ؟ مقدار true  یا false
 • time_year  : تنظیم زمان ارسال در آینده _ سال به عدد _
 • time_month  : تنظیم زمان ارسال در آینده _ ماه به عدد _
 • time_day  : تنظیم زمان ارسال در آینده _ روز به عدد _
 • time_hour  : تنظیم زمان ارسال در آینده _ ساعت _
 • time_min  : تنظیم زمان ارسال در آینده _ دقیقه _
 • show_faktor : فقط نمایش فاکتور درخواست ارسالی .
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('id'=>’sender_number’=>’30005970’,’note’=>’matn payam’,’personalize’=>true,’signature’=>true,’random’=>true,’random_number’=>30,’tartib’=>true,’tartib_start’=>10,’tartib_end’=>100,’operator’=>NULL,’catid’=>array(‘10’,’20’),’use_tag’=>true,’ersal_sarresid’=>true,’time_year’=>1393,’time_month’=>’12’,’time_day’=>’12’,’time_hour’=>’12’,’time_min’=>’20’,’show_faktor’=>true,'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’sms_send_to_cat’);
var_dump($req_result);
?>

متد estelam_khat   :  

عملکرد : این متد شماره درخواستی را بررسی میکند که قبلا در سامانه ثبت شده است یا خیر ؟

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/estelam_khat

مقادیر ورودی :

 • number :   شماره موردنظر جهت استعلام از نظر آزاد بودن در سیستم  
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('number'=>’300059702323’, 'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’estelam_khat’);
var_dump($req_result);
?>

متد billing_list   :  

عملکرد : این متد  لیست تراکنش های مالی کاربر جاری را براساس پارامتر های ارسالی برمیگرداند

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/billing_list

مقادیر ورودی :

 • perpage :  تعداد ردیف نتایج ارسالی در پاسخ
 • page_number  : شناسه صفحه نتایج ارسالی
 • kind : نوع تراکنش در سیستم
  • مقدار 1 : افزایش مدیریت
  • مقدار 2 : افزایش کاربر
  • مقدار 3 : ارسال پیامک
  • مقدار 4 :فعال کردن سرویس ها
  • مقدار 5 :فیش بانکی
  • مقدار 6 :بانک سامان
  • مقدار 7 :بانک پارسیان
  • مقدار 8 :خرید خط اختصاصی
  • مقدار 9 : مالیات ارزش افزوده
  • مقدار 10 : بازگشت هزینه پیامک ارسال نشده
  • مقدار 11 : دریافت پیامک
  • مقدار 12 : بانک ملت
  • مقدار 13 :بانک پاسارگاد
  • مقدار 14 :بازگشت هزینه بلک لیست
  • مقدار 15 : ارسال مجدد پیامک
  • مقدار 16 : زرین پال
  • مقدار 17 : افزایش نماینده
  • مقدار 18 : شارژ زیر نماینده
  • مقدار 19 : سود نماینده
  • مقدار 20 : خرید کارت شارژ
  • مقدار 21 : فروش کارت شارژ
  • مقدار 22 : نیازمندی
  • مقدار 23 : شارژ کارمند
  • مقدار 24 : افزایش کارفرما
  • مقدار 41 : درخواست ارسال بالک ( تفکیک جنسیتی )
  • مقدار 42 : خرید خط آنلاین
  • مقدار 43 : سود خرید خط آنلاین
  • مقدار 44 : اشتباه محاسباتی
  • مقدار 45 : بازگشت سود نماینده
  • مقدار 46 :  پی لاین
  • مقدار 47 : ارسال به bts  ایرانسل
  • مقدار 48 : ارسال به ایرانسل
  • مقدار 49 : ارسال به کدپستی ایرانسل
  • مقدار 50 : ارسال به مشتریان
 • show_time_year : محدوده سال موردنظر برای تراکنش ها
 • show_time_month : محدوده ماه موردنظر برای تراکنش ها
 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array(’perpage’=>20,’page_number’=>0,’kind’=>3,’show_time_year’=>1393,’show_time_month’=>10, 'api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,billing_list’);
var_dump($req_result);
?>

 

متد user_info   :  

عملکرد : این متد اطلاعات حساب کاربری جاری را برمیگرداند

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/user_info

مقادیر ورودی :

 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’user_info’);
var_dump($req_result);
?>

 


 

متد get_number   :  

عملکرد : این متد لیست شماره های ارسال کننده کاربر جاری را برمیگرداند ( شامل شماره های عمومی و اختصاصی ) 

آدرس ارسال درخواست :

http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/get_number

مقادیر ورودی :

 • api_key : کلید ارتباطی جهت برقراری ارتباط بین شما و سرویس دهنده پیامک . این کلید را میتوانید در پنل کاربری خود مشاهده و یا از طریق پشتیبانی دریافت نمایید .

نتیجه :

 • در صورتی که عملیات فعالسازی با موفقیت انجام شود مقدار اندیس result به صورت true و اندیس id  حاوی شناسه مربوط به دسته بندی ایجاد شده خواهد بود و در صورتی که خطایی بروز نماید مقدار اندیس result به صورت false برگشت داده میشود . در صورت بروز خطا , متن خطای ایجاد شده در اندیس error  در پاسخ درج خواهد شد .

 
function request($variables,$operation) { 
         $res=('http://www.sms.ardindata.com/webservice/rest/'.$operation.'?'.http_build_query($variables));
         var_dump($res);
         $result=json_decode($res);
         return $result;
}
define('api_key','_YOUR_API_KEY_');
$v=array('api_key'=>api_key);
$req_result=request($v,’get_number’);
var_dump($req_result);
?>